วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กระบองเพรช

ชื่อสามัญ                                Mila 

ชื่อวิทยาศาสตร์                        Mila sp. 
ตระกูล                                    CACTACEAE
ลักษณะทั่วไป
ุ์กระบองเพชรเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-12 ฟุต ลำต้นมีสีเขียวหรือเขียวคล้ำมีขนหรือหนามรอบต้นหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ลักษณะต้นเป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอกรูปรงกลม หรือแล้วแต่ชนิดพันธุ์ใบคือส่วนของลำต้นที่ทำหน้าที่แทนใบหรือบางชนิดก็มีใบแบนกลมหน้าใหญ่ดอกสีแดงเหลืองขาวลักษณะดอกขนาดดอกขึ้นกับชนิดพันธุ์
การเป็นมงคล
คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกระบอกเพชรไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดโชคลาภเพราะถ้าผู้ใดปลูกต้นกระบองเพชรให้
เกิดดอกได้มากและสวยงามแสดงว่าผู้นั้นจะมีโชคลาภดังนั้นคนไทยโบราณถือว่าเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งนอกจากนี้ยังเชื่อ 
อีกว่ายังสามารถป้องกันศัตรูจากภายนอกได้อีกด้วยเพราะต้นกระบองเพชรมีหนามและความคงทนแข็งแรงดังนั้นคนไทยโบ 
ราณจึงนิยมปลูกตามแนวรั้วบ้าน เพื่เเป็นที่กลัวเกรงของศัตรูภายนอก
ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นกระบองเพชรไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรปลูกในวันเสาร์
เพราะโบราณเชื่อว่ากรปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์
การปลูก
การปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี
1. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในอาคารและภายนอกอาคาร ใช้กระถางทรงและขนาดต่างกันแล้วแต่ชนิดพันธุ์คือตั้งแต่
ขนาด4-10นิ้วใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ทรายหรือดินร่วนอัตรา1:1ผสมดินปลูกการเปลี่ยนกระถางแล้วแต่ความเหมาะสมของชนิด
พันธุ์และผู้ปลูก แต่ถ้าจะให้เจริญสวยงามต้องคบคุมเรื่องปุ๋ย และน้ำให้ถูกวิธี

2. การปลูกในแปลงปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน แต่จะต้องเป็นชนิดพันธุ์ ที่ค่อนข้างใหญ่ แข็งแรง ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30
เซนติเมตร    ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วนอัตรา 1:3 ผสมดินปลูก
การดูแล
แสง                           ต้องการแสงแดดน้อยในร่ม จนถึงแสงแดดจัดกลางแจ้ง

น้ำ                             ต้องการปริมาณน้ำน้อย ทนต่อความแห้งแล้งให้น้ำ 7-10 วัน/ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสม

ดิน                            ดินร่วนปนทราย ความชื้นปานกลาง

ปุ๋ย                            ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปีละ 5-6 ครั้ง

การขยายพันธ์              การใช้เมล็ด การปักชำ

วิธีที่นิยมและได้ผลดี       การปักชำ

โรค                          โรครากเน่า (Sclerotium root rot)

อาการ                        ลำต้นเหี่ยว และแคระแกร็น

การป้องกัน                ควบคุมการให้น้ำ และความชื้นอย่างเหมาะสม

การรักษา                   ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งหรือปลูกใหม่


                                              

ที่มา/http://www.the-than.com/FLower/F19.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น